ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Inspirei bv, Brusselsesteenweg 350, 9090 Melle, handeldrijvend onder de naam ‘A way of Cooking’, hieronder ook ‘wij’.

A Way of Cooking is geregistreerd bij het FAVV als traiteur en als uitbater van een eetgelegenheid en een toelating van het Agentschap aanvragen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van A Way of Cooking en op elke overeenkomst die A Way of Cooking afsluit met betrekking tot het leveren van goederen of het leveren van diensten.

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zal geacht worden aanvaard te zijn bij de plaatsing van de bestelling en/of bij aanvaarding of betaling van een factuur.

Ook de plaatsing van de bestelling via de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die steeds ter beschikking zijn via de website en aldaar in hardcopy kunnen worden gedownload en afgeprint.

Indien tussen de klant en A Way of Cooking bijzondere voorwaarden of afspraken zijn overeengekomen die in strijd met zijn deze algemene voorwaarden dan primeren de bijzondere voorwaarden

Eventuele algemene voorwaarden van de medecontractant zijn uitgesloten.

 

Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling

Onze aanbiedingen/offertes (webshop of klassieke reclame) zijn niet bindend. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

A Way of Cooking beschrijft zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er wordt aangeboden. Als er bij levering of uitvoering van diensten bijkomende diensten worden afgenomen of extra kosten worden gemaakt, zullen die bijkomend worden gefactureerd.

Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.

Tenzij elders in deze algemene voorwaarden of in de bijzondere voorwaarden afgesproken met de klant strengere voorwaarden zijn opgenomen, komt de overeenkomst met A Way of Cooking komt maar tot stand nadat A Way of cooking de opdracht heeft aanvaard en de klant een orderbevestiging heeft gestuurd met in bijlage deze algemene voorwaarden.

 

Art 4. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW (afhaal of levering) en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld of tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien wij het vervoer verzorgen, wordt de prijs van de vervoerkosten apart vermeld op ons aanbod. Ook de vervoerkosten worden vermeld inclusief BTW.

 

Art. 5. Betaling

De facturen (ook voorschotfacturen) zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 8 dagen na factuurdatum.

Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand eisbaar, waarbij elke aangevatte maand volledig telt.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.

In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van € 125,00 onverminderd het recht van A Way of Cooking om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

We aanvaarden enkel betaling via bancontact of via ons bankrekeningnummer.  In bepaalde gevallen vragen wij van onze klanten een voorschot. Wij verzoeken u in dit geval binnen twee (2) weken nadat de offerte akkoord bevonden is, doch uiterlijk tien (10) dagen vóór de aanvang van uw reservering/geplaatste bestelling.

In geval van levering of afhaling van goederen zonder diensten, vragen wij u uiterlijk op het moment van de levering het afgesproken bedrag te betalen via overschrijving op ons bankrekeningnummer, cash of met bancontact bij levering/afhaling.

Bij een bestelling via de webshop vragen we onmiddellijke betaling bij het doorgeven van de bestelling. De bestelling is niet volledig zonder betaling. Indien het bestelde product niet betaald is, gaan wij niet over tot levering van het besteld product zonder diensten.

Bij een bestelling voor producten samen met diensten heeft A Way of Cooking het recht haar diensten op te schorten indien het voorschot of de voorschotfactuur niet betaald is conform de afspraken.

 

Artikel 6 – Klachten – aansprakelijkheden

Indien een klant tekorten, beschadigingen en/of andere onvolkomenheden constateert aan de geleverde producten, is de klant gehouden zulks direct en ten laatste binnen de 24 uur schriftelijk te melden aan A Way of Cooking. De goederen moeten ook binnen de 24 uur terugbezorgd worden aan A Way of Cooking. Deze schriftelijke melding kan gebeuren via mail met ontvangstbevestiging, per aangetekend schrijven, vermelding op de leveringsbron, de vervoersdocumenten of de op de factuur. Elke klacht of protest die later wordt geformuleerd is te laat en zal niet verder behandeld worden.

Vanaf het moment dat de klant de voedingsmiddelen bij ons afhaalt, is hij of zij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne m.b.t. de afgehaalde voedingsmiddelen. Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 7°C worden vervoerd, ingevroren gerechten op maximum -18°C en warme gerechten op ten minste 65°C.  Bij afhaling is A Way of Cooking niet verantwoordelijk voor het transport of de wijze waarop de voeding achteraf wordt bewaard of verwerkt. Als de klachten van de klant te wijten zijn aan het niet respecteren van de voormelde bewaar/transportvoorwaarden, kan A Way of Cooking geenszins aansprakelijke gesteld worden voor welke schade dan ook die hiervan het gevolg is.

Als A Way of Cooking haar producten tot bij de klant brengt, verzorgt zij zelf het transport en worden de producten geleverd op het afleveradres. Het transport is dan op risico van A Way of Cooking. Eens de goederen geleverd zijn, begint enerzijds de termijn van 24 uur te lopen waarbinnen klachten kunnen geformuleerd en gaat anderzijds de aansprakelijkheid met betrekking tot de bewaarvoorwaarden over op de klant.

A Way of Cooking kan in elk geval enkel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt wordt door haar eigen handelen en zal de vergoeding waartoe A Way of Cooking kan worden aangesproken nooit meer bedragen dan het factuurbedrag dat door de klant werd betaald. A Way of Cooking kan niet aangesproken worden voor gevolgschade.

 

Artikel 7 Levertijd

Bij de aanvaarding van de bestelling geeft A Way of Cooking een tijdstip aan waarop zij haar product kan afleveren.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is dit tijdstip enkel indicatief en kan een afwijkende levertermijn nooit een argument zijn voor de klant om de bestelling te annuleren of een schadevergoeding te vragen.

 

Artikel 8 Privacy

De persoonlijke gegevens van de klant die worden geregistreerd in de database van A Way of Cooking kunnen worden gebruikt in het kader van klantenadministratie, marktstudies, het leveren van diensten en de promotie van producten en diensten.

Alle vertrouwelijke informatie of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden beschouwd dewelke wij ontvangen ingevolge de uitvoering van de overeenkomst zal vertrouwelijk worden behandeld. A Way of Cooking zal deze gegevens gebruiken in de uitvoering van haar activiteiten of de uitvoering van haar marketingbeleid. De regels van de AVG en de e-privacy-verordening worden door A Way of Cooking gerespecteerd. De persoonsgegevens zullen niet worden meegedeeld aan derden zonder een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de klant die de informatie heeft meegedeeld. A Way of Cooking heeft wel het recht de persoonsgegevens uit te wisselen met onderaannemers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de werken voor de klant. 

De persoonsgegevens die aan A Way of Cooking zijn meegedeeld, kunnen te allen tijde door de betrokken klant worden geraadpleegd. De betrokken klant kan te allen tijde verzoeken dat bepaalde gegevens worden verbeterd en in de mate de wet dit toestaat, verzoeken bepaalde gegevens te verwijderen. 

 

Artikel 9 – Overmacht – hardship

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Indien door externe omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van A Way of Cooking zij haar producten of diensten onmogelijk kan leveren aan de contractvoorwaarden vb. als de productiekosten en/of de prijzen van de grondstoffen met 10% stijgen, heeft zij het recht om de prijzen aan te passen en de klant hiervan schriftelijk te verwittigen. De klant heeft vervolgens 8 dagen te tijd om het contract te beëindigen zonder dat er door de klant een schadevergoeding verschuldigd is. Indien de klant het contract niet heeft beëindigd binnen de 8 dagen na de verzending van de schriftelijke kennisgeving (mail met leesbevestiging of aangetekend schrijven) van de prijsverhoging, heeft A Way of Cooking het recht de hogere prijzen te factureren.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 11 Annulering – beëindiging

Een (online) bestelling van een maaltijd kan, eens voltooid en dus betaald, niet worden geannuleerd door de klant.

Indien een klant een contract tot uitvoering van diensten al dan niet met levering geheel of gedeeltelijk annuleert is de klant, als schadevergoeding de volgende annuleringskost in percentages van de overeengekomen prijs verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totale prijs. Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van de totale prijs. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van de totale prijs.  Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de klant dient schriftelijk te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door A Way of Cooking.

µ

Artikel 12 Geschillenregeling

Al de overeenkomsten tussen de klant en A Way of Cooking worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen deze beslecht worden voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

 

Artikel 13 Aanvullende voorwaarden voor de webshop

Om een product aan te kopen, voegt de klant het product toe aan het winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en eventueel zijn facturatiegegevens in. In de laatste stap krijgt de klant een overzichtspagina, aanvaardt hij of zij onze algemene voorwaarden en privacy beleid en bevestigt hij of zij de betaling door het indrukken van de bestelknop.

De bestelling is compleet en de overeenkomst is definitief zodra we de bestelling bevestigen per mail en zodra we voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

Art 14 Aanvullende voorwaarden voor de home – en party cooking

Een klant kan A Way of Cooking inhuren om bij hem thuis of op een locatie te koken en een (feest)maaltijd te verzorgen (hieronder: event).

Vergunningen

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de klant tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze zal hij schriftelijk aan A Way of Cooking meedelen ten laatste 7 dagen voorafgaand aan het event. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de klant;

Informatie van de klant

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het event vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor nota bindend):

    1. Het aantal gasten waarvoor de reservatie/bestelling bestemd is.

    2. De exacte locatie en tijdsbepaling;

    3. De naam en adres voor verzending van de nota (Btw-plichtigen zijn gebonden hun facturatiegegevens te vermelden)

Alles waarover geen expliciete afspraken zijn gemaakt, wordt door de klant verzorgd.

Aanpassingen van gegevens t.o.v. oorspronkelijke bestelling

De uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en A Way of Cooking is gebaseerd op de door de klant opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de klant 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, hebben wij het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

Allergenen

Het is aan de klant om, ten laatste 7 dagen op voorhand, alle relevante informatie m.b.t. allergieën via e-mail door te geven aan A Way of Cooking. De meerprijs voor het aanpassen van bepaalde gerechten zal door ons worden doorgerekend.